Našli jste nebo máte lepší nabídku pojištění, než máte nyní a rádi byste změnili pojišťovnu. Soukromé pojištění může podle Zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů zaniknout uvedenými způsoby.

Výpověď pojistné smlouvy

Vypovědět pojistnou smlouvu rozhodně není jen tak. Jde o určitý závazek, který nelze zrušit mávnutím kouzelného proutku, ale pro vypovězení pojistné smlouvy existuje několik vhodných okamžiků.

Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období

Nejčastější forma ukončení pojištění. Pojistné období je časové období dohodnuté ve smlouvě.  Výpověď v písemné formě nebo prostřednictvím datové schránky musíte pojišťovně doručit nejpozději 6 týdnů před koncem období. V opačném případě pojištění zanikne až na konci následujícího pojistného období.

Výpověď pojistné smlouvy při změně vlastníka pojištěné věci

Dalším vhodným okamžikem pro vypovězení pojistné smlouvy je změna vlastníka pojištěné věci. K ukončení pojištění však nedochází změnou vlastníka automaticky, ale je nutné výpověď pojišťovně doručit opět písemně nebo elektronicky pomocí datové schránky. Pojistné vám pojišťovna bude účtovat až do data podání výpovědi.

Výpověď pojistné smlouvy do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Výpověď pojistné smlouvy můžete podat do dvou měsíců od podpisu nové smlouvy. Je nutné počítat s tím, že pojišťovna bude mít nárok na doplacení odpovídajícího pojistného.

Odstoupení od pojistné smlouvy do 14 dnů

Nejsnazší způsob, jak ukončit nové pojištění. O tomto právu by vás měla pojišťovna informovat ještě před samotným podpisem smlouvy. Pokud tak neučinila, čtrnáctidenní lhůta začíná běžet až v okamžiku, kdy vás pojišťovna o pojistných podmínkách informuje. Informaci o odstoupení musíte pojišťovně zaslat písemně, případně prostřednictvím datové schránky, přičemž dokument musí obsahovat: výslovnou formulaci odstoupení od smlouvy, číslo pojistné smlouvy, datum a podpis. Váš závazek automaticky zaniká doručením dokumentu pojišťovně.

Pozor !!! Pojištění, která jste uzavřeli jako podnikatelé nebo v rámci výkonu svého povolání, takto ukončit nemůžete.

Ukončení pojištění při změně výše pojistného

Rozhodne-li se pojišťovna změnit výši pojistného, musí vás o tomto kroku informovat nejpozději dva měsíce před datem splatnosti pojistného v nové výši. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete do jednoho měsíce vyjádřit nesouhlas (v písemné podobě nebo prostřednictvím datové schránky). Pojištění zaniká k poslednímu dni pojistného období, tzn. k výročí.

Ukončení pojištění do 3 měsíců od pojistné události

Pokud došlo k pojistné události, můžete vypovědět pojistnou smlouvu (opět písemně nebo pomocí datové schránky)do tří měsíců ode dne vzniku této události. V den doručení výpovědi pojišťovně začne běžet jednoměsíční výpovědní lhůta.

Ukončení pojištění dohodou

Pojistnou smlouvu lze vypovědět také po vzájemné dohodě pojistníka a pojišťovny. Jelikož jde ale o dohodu, nelze po pojišťovně souhlas s ukončením právně vymáhat. Například jako klient vyjádříte odůvodněnou nespokojenost s poskytovanými službami. V dohodě musí být určen zániku pojištění a dohodnout vzájemné vypořádání závazků.

Jiné způsoby ukončení pojištění

Výpověď pro nezaplacení pojistného

Nestanoví-li zákon jinak, zaniká soukromé pojištění dnem po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka musí obsahovat upozornění na zánik pojištění.

Odstoupení z důvodu neposkytnutí úplných či pravdivých informací.

Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistí. Jinak právo zaniká. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. Stejné právo má i pojistník. Pojistitel nejpozději ve lhůtě do 30 dní vrátí pojistné s odečtem nákladů spojené s vznikem a správou pojištění.

Soukromé pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, nestanoví-li zákon nebo pojistná smlouva jinak.

V případě pojištění vozidla připadá v úvahu také změna vlastníka vozidla, dočasné vyřazení, likvidace vozidla, odcizení vozidla, změna ceny pojistného. O tom podrobně zase třeba příště.