D se zaměřím na téma očkování a jeho případné následky ve spojitosti s očkováním proti Covid-19. Požádal jsm naše partnery o informace, jak se staví k případným zdravotním komplikacím, které mohou být spojeny s očkováním proti tomuto konkrétnímu onemocnění a jaká pojistná rizika je možné v případě špatné reakce po očkování uplatnit.

NN Životní pojišťovna

Očkování na Covid-19 nepovažujeme za lékařský experiment, proto hradíme vše bez omezení, nicméně může být problematické určit, zda je případný zdravotní problém způsoben následkem očkování. Co se týče samotných pojistných rizik, pokud se klient dostane kvůli nemoci Covid-19 do karantény, hradíme z pracovní neschopnosti již od jejího počátku.

YOUPLUS


Žádné omezení na následky po očkování nemáme. To, zda a z jakého připojištění by se plnilo, záleží na konkrétní situaci, která nastane.

Pillow

Jakékoli očkování pro nás není problémem, viz. definice pojmu „nemoc“ v našich pojistných podmínkách. Nemoc je porucha zdraví, kterou lze doložit vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami (laboratorními, zobrazovacími atd.). Za nemoc také považujeme případné poruchy zdraví, které vzniknou následkem lékařsky doporučeného preventivního operačního zákroku nebo očkování či dárcovstvím orgánu nebo tkáně. Za nemoc nepovažujeme úraz.

Komerční pojišťovna

Na případné pojistné události vzniklé v souvislosti s očkováním proti onemocnění COVID-19, kdy jsou použity vakcíny běžně využívané a aplikované na území České republiky, se nevztahují žádné výluky a v případě prokázání této souvislosti bychom událost považovali za likvidní.

Kooperativa

Následky očkování, nejen proti onemocnění COVID-19, ale i obecně, z pojištění osob vyloučeny nejsou (s výjimkou úrazového pojištění). V úrazovém pojištění však očkování samo o sobě, ani jeho případné komplikace nebo následky, nesplňují definici úrazu jako pojistné události, a proto by nárok na pojistné plnění v tomto případě nevznikl. Podmínkou pro pojistné plnění z pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ nemoci (pracovní neschopnost, hospitalizace, invalidita, vážné onemocnění, trvalé následky nemoci) je, že pojištěný je očkován během trvání daného pojištění a po tomto očkování u něho nastanou nějaké zdravotní následky. V takovém případě neřešíme, zda jde o prokazatelný následek očkování nebo jinou příčinu vzniku pojistné události, protože hodnotíme vždy celkový zdravotní stav pojištěného podle doložených lékařských zpráv. Pro vznik nároku na pojistné plnění však musí být vždy splněno vše, co je ujednáno v konkrétní pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, které se k ní vztahují. V případě uplatnění nároku z pojištění vážných onemocnění a trvalých následků nemoci by následkem očkování muselo vzniknout některé z onemocnění nebo trvalých následků nemoci, které jsou předmětem tohoto pojištění a splněny podmínky, které jsou pro tyto nemoci stanoveny, aby mohly být uznány jako pojistná událost.

Generali Česká pojišťovna


Covid-19 nemáme ve výlukách, neaplikujeme ani jiná další omezení, např. plnění v omezených pojistných částkách atd.. Covid-19 kryjeme v rámci všech životních a zdravotních rizik jako jsou závažná onemocnění, hospitalizace, pracovní neschopnost, ošetřovné a pochopitelně i smrt. Pokud klient z důvodu následků Covidu-19 skončí v nemocnici, projeví se u něj nějaké závažné onemocnění, které máme v definovaných diagnózách nebo skončí invalidní, plníme a nezjišťujeme, zda důvodem změny zdravotního stavu byl Covid-19. Nad rámec standardního plnění jsme naopak rozšířili krytí u pracovní neschopnosti, kdy do karenční doby započítáváme i nařízenou karanténu krajskou hygienickou stanicí. Stejně tak neřešíme, zda k pracovní neschopnosti nebo invaliditě vedly následky očkování, samozřejmě bychom plnili. Následky očkování nemáme ve výlukách.


Česká podnikatelská pojišťovna

Pokud se následkem očkování a splnění pojistných podmínek jako např. čekací doba apod. stane klient v rámci zdravotních následků způsobených očkováním na Covid-19 (pandemii/epidemii ve výlukách nemáme) invalidním nebo se vyvine nějaké závažné onemocnění uvedené v pojistných podmínkách či bude-li klient v pracovní neschopnosti,  plníme.

Allianz

Veškeré komplikace s onemocněním Covid-19 se plní, kromě karantény. Z důvodů nemoci plníme následující: pracovní neschopenku, hospitalizaci, invaliditu a smrt. Komplikace po očkování plníme z připojištění úrazu (toxická látka).

Uniqa pojišťovna

Pokud se bude jednat o následky očkování vakcínou schválenou EMA (EU) nebo SÚKL (ČR), aplikované v oficiálním očkovacím centru/místě za dodržení všech předepsaných podmínek, tak se jedná o totožnou situaci jako jakýkoliv následek po jiném očkování, např. proti chřipce, tj. plníme bez omezení.

MetLife

Jestliže klient splní definici závažných onemocnění, budeme plnit. Ve výluce očkování přímo nemáme.